top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

เกี่ยวกับ FSC

เกี่ยวกับ FSC

Forest Stewardship Council (FSC) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบทั่วโลก ในฐานะที่เป็นทางเลือกในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก การรับรอง FSC ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้นั้นได้รับการจัดการและเก็บเกี่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ฉลาก FSC ช่วยให้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ และผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากป่าได้อย่างชาญฉลาด และสร้างแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลดีต่อตลาด ชุมชน และป่าไม้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

FSC ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1994 (พ.ศ. 2537) และดำเนินงานในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีป่าไม้ในเครือกว่า 200 ล้านเฮกตาร์หรือกว่า 1,200 ล้านไร่ และใบรับรองห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody) กว่า 40,000 ใบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC ทั่วโลก สำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ FSC เปิดในฮ่องกงในปี 2011 (พ.ศ. 2554) เพื่อดูแลการดำเนินงานในพื้นที่ของ FSC โดยรวมสำนักงาน 10 แห่งทั่วภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "ป่าไม้สำหรับทุกคน ตลอดไป (Forests For All, Forever)"

เกี่ยวกับทีม FSC ในเอเชียแปซิฟิก

FSC ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก – ภาพรวม (ป่าไม้และ FSC ในเอเชียแปซิฟิก | Forest Stewardship Council)
FSC เริ่มดำเนินการในเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2000 ทีมงาน FSC ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Regional Team: APRT) ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกงในปี 2011 โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งภารกิจของเราในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และผลักดันการดูแลป่าไม้อย่างรับผิดชอบ
ปัจจุบัน FSC มีทีมระดับภูมิภาคหนึ่งทีม และมีทีมระดับชาติ 4 ทีมในประเทศจีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น และนอกจากนี้ยังมีตัวแทนในอินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี นิวซีแลนด์ ไทย และเวียดนาม
เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการเติบโตนี้ได้รับการส่งเสริมโดยพันธมิตรของเราจากภาคธุรกิจที่ผ่านการรับรองเกือบ 20,000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกรายสำคัญ สมาชิกที่หลากหลายของเรา และพันธมิตร NGO ของเรา รวมถึง WWFThe Borneo InitiativeRECOFTCThe Rainforest Alliance และ Forest Sustainability (มาเลเซีย)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมท้องถิ่นของ FSC ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โปรดไปที่เว็บไซต์ของแต่ละแห่ง หรือติดต่อตัวแทนในพื้นที่ตามรายการด้านล่างนี้

APAC Networks contact details

เครือข่าย FSC ในเอเชียแปซิฟิก
อีเมล
เว็บไซต์
ทีม FSC ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
asiapacific@fsc.org
https://asiapacific.fsc.org
FSC ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
info@au.fsc.org
https://au.fsc.org/en-au
FSC จีน
timber.cn@fsc.org
https://cn.fsc.org/cn-zh
FSC อินเดีย
s.gairola@fsc.org
https://asiapacific.fsc.org
FSC มาเลเซีย
info@my.fsc.org
https://my.fsc.org/my-en
FSC ญี่ปุ่น
e.kohno@jp.fsc.org
https://jp.fsc.org/jp-jp
FSC อินโดนีเซีย
info@id.fsc.org
https://id.fsc.org/id-id
FSC ไทย
timber.thai@fsc.org
https://asiapacific.fsc.org
FSC เวียดนาม
vu.queanh@fsc.org
https://asiapacific.fsc.org
FSC เกาหลีใต้
s.kwon@fsc.org
https://kr.fsc.org/kr-ko
bottom of page