top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

Ha Thanh Forestry LTD Company

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh

รหัสใบอนุญาต FSC: 

(โปรดตรวจสอบสถานะการรับรองกับ  info.fsc.org)

หมวดหมู่ผลผลิตของ FSC:

W1 Rough wood
W1.1 Roundwood (logs)
W1.2 Fuel wood

ผลิตภัณฑ์หลัก:

Acacia hybrid rough wood (Roundwood)

บทบาทของบริษัท: 

Wood raw materials supplier;

หมวดหมู่ผลผลิตของบริษัท: 

FSC 100%;

ที่อยู่บริษัท:

Van Canh Town

Van Canh District

Binh Dinh Province

ติดต่อตัวแทน:

ชื่อ: 

ตำแหน่ง:

อีเมล:

โทรศัพท์: 

Nghi Pham Ba

Manager

84 2563888526

contact us whatsapp 780x780-01.png
contact us email 780x780-01.png
bottom of page